edupuan beta

İslami İlimler Dgs Taban Puanları Güncel

 

Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
Program Üniversite Fakülte/Y.O Puan Türü Kontenjan Yerleşen Taban Puan Tavan Puan Yıl
g+

İslami İlimler Dgs Taban Puanları Güncel

İslami İlimler Dgs Taban Puanları Güncel

İslami İlimler bölümü nedir?

İslami İlimler bölümü, İslam dinine ve kültürüne yönelik akademik bir disiplindir. Bu bölümde İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an, Hadis ve diğer dini metinler üzerine derinlemesine çalışmalar yapılır. İslami İlimler bölümü, öğrencilere İslam'ın öğretilerini, tarihi ve felsefi yönlerini, İslam hukuku, İslam düşüncesi, İslam tarihi, İslam edebiyatı gibi konuları içeren geniş bir eğitim sunar.

Bu bölümde öğrenciler, İslam'ın temel inançları, ibadetleri, ahlaki prensipleri, dini liderlik, İslam düşüncesinin gelişimi ve İslam toplumunda etik gibi konularda derinlemesine bilgi sahibi olurlar. Ayrıca, öğrencilere İslam'ın farklı mezhepleri, tarihsel ve çağdaş İslam dünyasıyla ilgili genel bir anlayış kazandırılır.

İslami İlimler bölümü, öğrencilere hem teorik hem de pratik beceriler kazandırmayı hedefler. Bölümde okutulan dersler arasında Arapça, İslam tarihi, İslam felsefesi, tefsir (Kur'an yorumu), hadis (Peygamber Muhammed'in sözleri ve eylemleri), fıkıh (İslam hukuku), kelam (dini düşünce), ahlak, İslam sanatı ve edebiyatı gibi konular yer alır.

İslami İlimler bölümü mezunları, din hizmetlerinde görev alabileceği gibi, öğretmenlik, araştırmacılık, yazarlık, yayıncılık, danışmanlık gibi alanlarda da çalışabilirler. Aynı zamanda, İslam kültürü ve değerleriyle ilgili çalışmalar yaparak toplumda bilinç ve anlayışı artırabilirler.

İslami İlimler bölümünde hangi dersler okutulur?

İslami İlimler bölümünde okutulan dersler, üniversiteler ve programlar arasında farklılıklar gösterebilir. Ancak genellikle şu dersler İslami İlimler bölümünde yer alır:

 1. Temel İslam Bilimleri: Bu ders, İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an, Hadis ve diğer dini metinlerin incelenmesini kapsar. İslam'ın temel inançları, ibadetler, ahlaki prensipler ve dini pratikler gibi konular ele alınır.

 2. Tefsir: Tefsir dersi, Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanması üzerine odaklanır. Kur'an ayetlerinin dil, tarih, coğrafya ve içerik açısından incelenmesi yapılır.

 3. Hadis: Bu ders, Peygamber Muhammed'in sözleri, eylemleri ve onun zamanında yaşanan olayları içeren hadisleri inceler. Hadislerin kaynakları, sınıflandırması ve doğruluk kriterleri üzerinde durulur.

 4. Fıkıh: Fıkıh dersi, İslam hukukunu inceleyerek dini hükümleri anlamayı ve uygulamayı hedefler. İbadetler, aile hukuku, ticaret hukuku ve ceza hukuku gibi konuları içerir.

 5. Kelam: Kelam, İslam düşüncesinin teolojik ve felsefi yönlerini ele alan bir dersdir. İslam'ın temel inançları, Allah'ın varlığı, özgürlük ve kader gibi konuları tartışır.

 6. İslam Tarihi: Bu ders, İslam'ın ortaya çıkışından itibaren tarih boyunca yaşanan olayları ve İslam dünyasının gelişimini inceler. İslam'ın yayılması, İslam imparatorlukları, bilim ve medeniyet, İslam düşünürleri gibi konuları içerir.

 7. Arapça: İslami İlimler bölümünde Arapça öğrenimi genellikle zorunlu bir dersdir. Arapça, Kur'an'ın orijinal dilidir ve İslami metinlerin anlaşılması için önemlidir.

 8. İslam Sanatı ve Edebiyatı: Bu ders, İslam mimarisi, hat sanatı, minyatür, kaside, gazel ve İslam edebiyatının diğer formlarını inceler.

Bu dersler, İslami İlimler bölümünde genellikle yer alan temel derslerdir. Ancak programlar arasında farklılıklar olabilir ve belirli bir programda daha spesifik veya ileri düzey dersler de olabilir.

İslami İlimler bölümü hangi becerilere sahip olmamızı sağlar?

İslami İlimler bölümü, öğrencilere çeşitli beceriler kazandırmayı amaçlar. İşte İslami İlimler bölümünden mezun olan öğrencilerin sahip olabileceği bazı beceriler:

 1. Dini Bilgi ve Anlayış: İslami İlimler bölümü öğrencileri, İslam dininin temel prensipleri, inançları, ibadetleri ve ahlaki kuralları hakkında derin bir bilgiye sahip olurlar. Ayrıca, İslam'ın kaynakları olan Kur'an, Hadis ve diğer dini metinlerin anlaşılmasında uzmanlaşırlar.

 2. Analitik Düşünme: İslami İlimler bölümünde öğrenciler, dini metinleri analiz etme ve yorumlama becerileri geliştirirler. Metinler arasında bağlantılar kurma, çeşitli perspektifleri değerlendirme ve eleştirel düşünme yetenekleri kazanırlar.

 3. Arapça Yetkinliği: İslami İlimler bölümünde Arapça, Kur'an ve diğer İslami metinlerin orijinal dilidir. Bu nedenle, öğrenciler Arapça dil becerilerini geliştirir ve İslami metinleri doğrudan okuma, anlama ve yorumlama yeteneği kazanırlar.

 4. Araştırma Becerileri: İslami İlimler bölümü, öğrencilere araştırma yapma, kaynakları etkin bir şekilde kullanma, akademik makaleler ve tezler yazma gibi araştırma becerilerini öğretir.

 5. İletişim Yetenekleri: İslami İlimler bölümünde öğrenciler, dinin prensiplerini ve değerlerini başkalarına etkili bir şekilde aktarma becerisi kazanır. İletişim becerileri, topluluklarla etkileşime geçme, tartışma becerileri ve dini konuları açıklayabilme yeteneğini içerir.

 6. Kültürel Farkındalık: İslami İlimler bölümü, öğrencilere İslam dünyasının tarihi, kültürü ve çeşitliliği hakkında geniş bir anlayış kazandırır. Bu, kültürel farkındalık ve kültürel çeşitliliğe saygı gibi önemli becerileri içerir.

 7. Etik ve Değerler: İslami İlimler bölümü, öğrencilere ahlaki değerler, etik prensipler ve toplumsal sorumluluklar hakkında bilgi ve anlayış sağlar. Bu beceriler, etik bir şekilde düşünme, doğru kararlar alma ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olma yeteneğini içerir.

İslami İlimler bölümünden mezun olan öğrenciler, bu becerileri kullanarak din hizmetleri, öğretmenlik, akademik çalışmalar, yazarlık, danışmanlık, medya ve yayıncılık gibi çeşitli alanlarda kariyer yapabilirler.

İslami İlimler bölümünde hangi dini kaynaklar ve metinler üzerine çalışılır?

İslami İlimler bölümünde çeşitli dini kaynaklar ve metinler üzerine çalışılır. İslam'ın temel kaynakları olan Kur'an ve Hadisler bu çalışmalarda merkezi bir yer tutar. Bununla birlikte, İslami İlimler bölümünde incelenen diğer önemli kaynaklar şunlar olabilir:

 1. Kur'an: İslam'ın kutsal kitabı olan Kur'an, İslami İlimler bölümünde derinlemesine incelenir. Kur'an'ın tefsiri (yorumu), anlamı, dilbilgisi ve tarihi üzerine çalışmalar yapılır.

 2. Hadisler: Hadisler, Peygamber Muhammed'in sözleri, eylemleri ve onun zamanında yaşanan olayları içeren metinlerdir. İslami İlimler bölümünde hadislerin kaynakları, sınıflandırması, hadis eleştiri yöntemleri ve hadislerin doğruluk kriterleri üzerine çalışmalar yapılır.

 3. Fıkıh Kitapları: Fıkıh, İslam hukukunun incelendiği bir alandır. İslami İlimler bölümünde farklı fıkıh mezheplerine ait kitaplar üzerine çalışmalar yapılır. Örneğin, Hanefi mezhebine ait "el-Hidaye" veya Şafi mezhebine ait "el-Umm" gibi fıkıh kitapları incelenir.

 4. Kelam Metinleri: Kelam, İslam düşüncesinin teolojik ve felsefi yönlerini ele alan bir alandır. İslami İlimler bölümünde kelam metinleri üzerine çalışılır. Örneğin, Eş'ari kelamı veya Maturidi kelamı gibi kelam ekollerine ait eserler incelenir.

 5. Tefsir Kitapları: Tefsir, Kur'an'ın anlaşılması ve yorumlanmasıdır. İslami İlimler bölümünde farklı tefsir kitapları üzerine çalışmalar yapılır. Örneğin, Taberi Tefsiri, Razi Tefsiri veya İbn Kesir Tefsiri gibi önemli tefsir kitapları incelenir.

 6. İslam Tarihi Kaynakları: İslam'ın tarihini anlamak için çeşitli tarih kaynaklarına başvurulur. İslami İlimler bölümünde, Siyer (Peygamber Muhammed'in hayatı), İslam imparatorlukları, İslam düşünürleri ve bilim adamları gibi konuları içeren İslam tarihi kaynakları üzerine çalışılır.

Bu liste, İslami İlimler bölümünde incelenen dini kaynaklar ve metinlerin birkaç örneğini içermektedir. Farklı üniversiteler ve programlar, farklı dini metinleri veya daha spesifik konuları da içerebilecek dersler sunabilir.

İslami İlimler bölümü mezunlarının topluma katkıları nelerdir?

İslami İlimler bölümü mezunları, çeşitli şekillerde topluma katkıda bulunabilirler. İşte bazı örnekler:

 1. Din Hizmetleri: İslami İlimler bölümü mezunları, camilerde imamlık, hatiplik, vaizlik gibi din hizmetleri sunabilirler. Toplumun dini ihtiyaçlarını karşılamak ve toplumu dini konularda bilgilendirmek için aktif rol alabilirler.

 2. Öğretmenlik: İslami İlimler bölümü mezunları, din eğitimi alanında öğretmenlik yapabilirler. İslam dersleri veya din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri gibi dini içerikli dersleri öğretebilirler. Bu şekilde, öğrencilere İslam'ın temel bilgilerini aktararak toplumun dini bilincini ve anlayışını artırabilirler.

 3. Araştırmacılık ve Yayıncılık: İslami İlimler bölümü mezunları, İslam ve dini konularla ilgili araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarını yayınlayabilirler. Kitaplar, makaleler, dergi yazıları veya bloglar aracılığıyla topluma bilgi sunarak dini anlayışı artırabilirler.

 4. Danışmanlık: İslami İlimler bölümü mezunları, dini danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı, ahlaki sorunlarla ilgili danışmanlık gibi konularda topluma rehberlik edebilirler.

 5. Toplum Hizmetleri: İslami İlimler bölümü mezunları, toplumun ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerde bulunabilirler. Yardım kuruluşlarında çalışarak fakirlikle mücadele, yardıma muhtaç insanlara destek, insani yardım projeleri gibi alanlarda topluma katkıda bulunabilirler.

 6. Diyalog ve İletişim: İslami İlimler bölümü mezunları, farklı kültür ve inançlara sahip kişilerle etkileşime geçme ve diyalog kurma yeteneği kazanır. Bu sayede, farklı inanç ve kültürlere ait insanlar arasında anlayışı artırarak toplumsal barışa katkıda bulunabilirler.

 7. Dini Eğitim Projeleri: İslami İlimler bölümü mezunları, dini eğitim programları veya projeleri düzenleyerek çocuklar, gençler veya yetişkinler için eğitim imkanları sağlayabilirler. Bu tür projeler, dini bilinci ve ahlaki değerleri güçlendirmeyi hedefler.

İslami İlimler bölümü mezunları, dinin öğretilerini ve değerlerini topluma aktararak toplumsal bilinci artırma, ahlaki değerleri yayma ve toplumsal barışa katkıda bulunma potansiyeline sahiptirler.

İslami İlimler bölümü mezunları nasıl bir kariyer yapabilirler?

İslami İlimler bölümü mezunları, çeşitli kariyer yolları izleyebilirler. İşte İslami İlimler bölümü mezunlarının bazı kariyer seçenekleri:

 1. İmamlık ve Hatiplik: İslami İlimler bölümü mezunları, camilerde imamlık ve hatiplik yapabilirler. Cuma hutbeleri verme, namaz kıldırma, dini törenler yönetme gibi görevleri üstlenebilirler.

 2. Öğretmenlik: İslami İlimler bölümü mezunları, din eğitimi alanında öğretmenlik yapabilirler. İslam dersleri veya din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri gibi dini içerikli dersleri ilkokul, ortaokul veya lise düzeyinde öğretebilirler.

 3. Akademik Kariyer: İslami İlimler bölümü mezunları, lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapabilirler. Doktora derecesi alarak üniversitelerde öğretim üyesi olabilir, araştırma yapabilir ve akademik çalışmalara katılabilirler.

 4. Araştırmacılık ve Yazarlık: İslami İlimler bölümü mezunları, İslam ve dini konularla ilgili araştırmalar yapabilir ve bu araştırmalarını kitaplar, makaleler, dergi yazıları veya bloglar aracılığıyla yayınlayabilirler.

 5. Danışmanlık: İslami İlimler bölümü mezunları, dini danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Evlilik danışmanlığı, aile danışmanlığı, ahlaki sorunlarla ilgili danışmanlık gibi konularda bireylere rehberlik edebilirler.

 6. Yayıncılık ve Medya: İslami İlimler bölümü mezunları, yayınevlerinde veya medya kuruluşlarında çalışarak İslami içerikli kitapların yayınlanmasına veya dini programların hazırlanmasına katkıda bulunabilirler.

 7. Yardım ve İnsani Hizmetler: İslami İlimler bölümü mezunları, yardım kuruluşlarında çalışarak fakirlikle mücadele, insani yardım projeleri ve toplum hizmetleri gibi alanlarda topluma yardımcı olabilirler.

 8. Diyalog ve İletişim: İslami İlimler bölümü mezunları, farklı kültür ve inançlara sahip kişilerle etkileşime geçme ve diyalog kurma yeteneği sayesinde, etkileşim projelerinde veya interdini diyalog kuruluşlarında çalışabilirler.

Bu, İslami İlimler bölümü mezunlarının bazı kariyer seçeneklerini kapsayan genel bir liste olup, mezunların tercihlerine ve yeteneklerine bağlı olarak diğer alanlarda da çalışma imkanları mevcuttur.